Regulamin

REGULAMIN
REGIONALNYCH KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH 
DLA FARMACEUTÓW

PROWADZONYCH PRZEZ
OMNI CONSUMER INFO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§1

Organizator Konferencji

Organizatorem Regionalnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych dla farmaceutów (zwanych dalej "Konferencjami") jest Omni Consumer Info  Sp. z o. o. (zwana dalej "OCI") z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 13 w Warszawie (01-445), wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000358392, NIP: 527-262-99-50.

§2

Patroni Naukowi i Partnerzy Konferencji

 1. Patronem Naukowym Konferencji jest Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
 2. Partnerami Merytorycznymi Konferencji są akredytowane jednostki szkolące: Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 3. Partnerami Konferencji są podmioty, których wsparcie przyczynia się do podniesienia poziomu organizacyjnego, zapewnienia odpowiedniej frekwencji oraz realizacji merytorycznej części Konferencji, zgodnie z wytycznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

§3

Uczestnicy Konferencji

 1. Do udziału w Konferencjach uprawnieni są magistrowie farmacji zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych na terenie Polski.
 2. Uczestnikami Konferencji są osoby spełniające wymogi określone w pkt. 1, które dokonają wcześniejszej rejestracji na Konferencję za pośrednictwem strony www.dlafarmaceuty.info

§4

Konferencje

 1. OCI organizuje Konferencje w zakresie i terminach opisanych w ofercie zamieszczonej na stronie www.dlafarmaceuty.info.
 2. Konferencja obejmuje część zwaną "Kurs", umożliwiającą uczestnikom zdobycie "twardych" punktów edukacyjnych oraz część zwaną "Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe", umożliwiającą uczestnikom zdobycie "miękkich" punktów edukacyjnych.
 3. Kurs zakończony jest trwającym 15 minut testem, mającym na celu weryfikację wiedzy zdobytej podczas Kursu. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 60% pytań.
 4. Liczba miejsc przeznaczonych na każdą Konferencję jest ograniczona (max. 150 osób), o przyjęciu uczestnika na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. OCI zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym Konferencji.
 6. OCI zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wskazany w programie Konferencji wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.

§5

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji odbywa się on-line za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.dlafarmaceuty.info w zakładce Rejestracja.
 2. Zgłoszenia na Konferencję przyjmowane są najpóźniej do godz. 12:00 w czwartek poprzedzający Konferencję, chyba że maksymalna liczba uczestników (150 osób) zostanie zarejestrowana wcześniej.
 3. Po wpłynięciu formularza zgłoszeniowego OCI prześle na adres e-mail podany w zgłoszeniu potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa jest dla uczestnika Konferencji równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności wobec OCI.
 5. OCI dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji w dniu jej rozpoczęcia, ale zastrzega sobie prawo do naliczenia podwyższonej opłaty rejestracyjnej dokonywanej gotówką na miejscu Konferencji (zwana dalej "opłata rejestracyjna w dniu konferencji").
 6. OCI zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rejestracji w sytuacji gdy:
  1. zgłaszający nie jest farmaceutą
  2. zarejestrowana została maksymalna przewidziana liczba uczestników konferencji (150 osób).

 §6

Opłata rejestracyjna

 1. Wysokość opłaty rejestracyjnej za udział w Konferencji jest wyraźnie określona dla każdej konferencji i dostępna na stronie www.dlafarmaceuty.info/rejestracja.
 2. Opłata rejestracyjna obejmuje:
  1. udział w Konferencji
  2. komplet materiałów konferencyjnych
  3. certyfikaty z przyznaną liczbą punktów edukacyjnych "twardych" i "miękkich"
  4. przerwy na kawę
  5. lunch 
 3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje: 
  1. zakwaterowania
  2. dojazdu na miejsce Konferencji i parkingu
 4. OCI przewiduje możliwość udzielania rabatów od opłaty rejestracyjnej.
 5. Zgodnie z §5 pkt. 5 OCI zastrzega sobie prawo do naliczenia podwyższonej opłaty rejestracyjnej uczestnikom zgłaszającym udział w Konferencji w dniu jej rozpoczęcia.
 6. OCI zastrzega sobie również prawo naliczenia opłaty rejestracyjnej w dniu konferencji uczestnikom, którzy dokonali rejestracji on-line zgodnie z §6 pkt. 1, ale nie dokonali płatności przelewem.
 7. Od 1 stycznia 2014 roku opłata rejestracyjna w dniu konferencji wynosi 75 zł (z VAT).
 8. Uczestnik konferencji w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia rejestracji otrzyma od OCI fakturę pro-forma, na podstawie której dokona płatności przelewem na wskazany rachunek OCI w terminie max. 2 dni roboczych.
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty i przesłana uczestnikowi  pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa.
 10. Brak wniesionej w terminie (pkt. 5) opłaty oznacza wykreślenie uczestnika z listy osób zarejestrowanych na Konferencję.

§7

Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji

 1. Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić OCI pisemnie drogą mailową na adres dlafarmaceuty@ocinfo.pl lub faxem na numer 22 279 49 10.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konferencji na co najmniej 7 dni przed datą jej rozpoczęcia uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej opłaty rejestracyjnej w terminie 21 dni od daty Konferencji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po tym terminie lub nieobecności na Konferencji OCI zatrzymuje 100% wpłaconej przez uczestnika opłaty rejestracyjnej. 

§8

Zmiana terminu lub odwołanie Konferencji

 1. OCI zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą jej rozpoczęcia.
 2. W wypadku odwołania Konferencji OCI zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie każdego uczestnika Konferencji. Informacja dotycząca odwołania Konferencji przesłana zostanie na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. W przypadku zmiany terminu Konferencji, nowy termin wyznaczony zostanie nie wcześniej niż 14 dni od pierwotnej daty Konferencji.
 4. O zmianie terminu Konferencji zarejestrowani już uczestnicy zostaną poinformowani  najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Konferencji. Informacja wraz z nowym terminem konferencji zostanie przesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 5. W przypadku nie wyrażenia zgody na nowy termin Konferencji, uczestnik zobowiązany jest potwierdzić rezygnację z udziału w Konferencji mailem (dlafarmaceuty@ocinfo.pl) lub faxem (22 279 49 10). Rezygnacja z udziału w Konferencji przebiega zgodnie z zasadami zawartymi w  §7.
 6. W wypadku odwołania Konferencji (pkt. 1) lub niewyrażenia zgody na nowy termin (pkt. 5) uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej opłaty rejestracyjnej w terminie 21 dni od pierwotnej planowanej daty Konferencji.

§9

Ocena Konferencji

W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług uczestnicy Konferencji zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających:

 1. organizację Konferencji
 2. tematykę Konferencji
 3. wykładowców

§10

Certyfikaty

 1. Uczestnictwo w Konferencji zostanie potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami.
 2. Warunkiem uzyskania „twardych” punktów edukacyjnych jest udział w Kursie, potwierdzony podpisem na liście obecności i zaliczenie testu kończącego Kurs zgodnie z wymogami określonymi w §4 pkt. 3.
 3. Warunkiem uzyskania "miękkich" punktów edukacyjnych jest udział w Posiedzeniu Naukowo-Szkoleniowym potwierdzony podpisem na liście obecności.
 4. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie "twardych" oraz "miękkich" punktów edukacyjnych wystawiane są przez współpracujące z OCI jednostki akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia.
 5. Certyfikaty potwierdzające uzyskanie "twardych" oraz "miękkich" punktów edukacyjnych są wydawane uczestnikom Konferencji bezpośrednio po jej zakończeniu.
 6. Uzyskanie duplikatu Certyfikatu jest możliwe za dodatkową opłatą i po bezpośrednim kontakcie uczestnika z akredytowaną jednostką szkolącą.

§11

Ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez  Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Omni Consumer Info Sp. z o.o. i podmiotów wystawiających certyfikaty potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Omni Consumer Info Sp. z o.o. swych danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości.
 3. Omni Consumer Info Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazywania Partnerom Konferencji, o których mowa w §2 pkt. 3 następujących danych Zgłaszającego: "nazwa miejsca pracy" (apteki), "adres miejsca pracy" oraz "pełniona funkcja".
 4. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz  żądania zaprzestania ich  przetwarzania.

§12

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.